Legal FR

edit

By admin

Waarschuwing FR

Promotionele communicatie. 

Via het taxshelteraanbod van Cronos Invest NV kunnen vennootschappen investeren in projecten in de podiumkunsten en audiovisuele sector. Deze aanbieding loopt van 12 maart 2021 tot en met 11 maart 2022. Raadpleeg onze informatienota voor meer informatie. Deze informatienota is niet onderworpen aan de goedkeuring van de FSMA. 

Waarschuwing 

Dit Aanbod behandelt de aanbieding van beleggingen onder het stelsel van de “Taxshelter voor podium- en audiovisuele werken” zoals omschreven in de artikels 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992 (“WIB92”) waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend podium- of audiovisueel werk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 421% van het geïnvesteerde bedrag. 

Een Investering in een audiovisueel- of podiumwerk (met het oog op het bekomen van een fiscaal attest) is geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder: de Investeerder ontvangt geen aandelen van de Aanbieder. De beleggingsinstrumenten zijn niet genoteerd: de Investeerder kan zijn positie niet aan een derde verkopen indien hij dat zou wensen. De Investeerder verwerft op geen enkele manier enige intellectuele eigendom die gecreëerd wordt tijdens de productie van de Werken. 

De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel het verkrijgen van een taxshelterattest verbonden aan een in aanmerking komend werk. In ruil voor zijn investering geniet de Investeerder van een bijkomende financiële vergoeding zoals wettelijk bepaald. 

De Investering houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in Deel I van de “Informatienota over de aanbieding van een belegging in de productie van een podiumwerk of audiovisueel werk onder het stelsel van de taxshelter door Cronos Invest NV” de dato 12 maart 2021. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het Fiscaal voordeel en het Financieel rendement. Geïnteresseerde Investeerders dienen de informatienota, en in het bijzonder de passages over de risicofactoren, aandachtig te lezen alvorens in te gaan op dit Aanbod. 

Het maximumbedrag van het Aanbod werd vastgesteld op 5 miljoen EUR. Elke vennootschap kan een bedrag investeren van maximaal 475.059,38 EUR voor het belastbare tijdperk in de loop waarvan de Raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen. 

Het Aanbod loopt vanaf de kennisgeving van de Informatienota aan het publiek, nl. 12 maart 2021. Het Aanbod zal van rechtswege worden afgesloten wanneer het maximale bedrag van 5 miljoen EUR werd opgehaald en uiterlijk 11 maart 2022, voor zover het maximale bedrag op dat ogenblik niet werd bereikt. 

Dit Aanbod richt zich tot vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig artikels 194ter en 194ter/1 WIB92 en die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen).  

Iedere Investeerder dient voor zichzelf na te gaan of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel. Elke Investeerder dient tevens kennis te nemen van de Informatienota in zijn geheel alvorens een investeringsbeslissing te nemen. 

De voorbeelden op deze website gaan uit van de standaard aanslagvoet van 25% in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2022. In dat geval bedraagt het Fiscaal voordeel 105,25% van het geïnvesteerde bedrag. Indien de Investeerder aan een andere aanslagvoet onderworpen wordt, kan het rendement aanzienlijk minder of zelfs negatief zijn. 

Als tegenprestatie voor de belegging waarvan hij de begunstigde is, verbindt de in aanmerking komende producent zich ertoe een Financieel rendement te betalen aan de Investerder. De Financiële rendementen die voorgesteld worden op deze website zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon, die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal voordeel en Financieel rendement. De voorgestelde rendementen gaan uit van een Investering gedaan tot 31 december 2021 en een investeringsduur van 18 maanden. Het voorgesteld rendement kan lager zijn indien de looptijd van de Investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 januari 2022 zal het Financieel rendement over de volledige looptijd van de Investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter, §6 WIB92. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de financiële vergoeding. 

  

Raadpleeg de informatienota voor meer informatie via volgende websites: cronosinvest.be en www.fsma.be 

comments

comments for this post are closed

Simulation FR